สุวิชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  


    โลโก้โรงเรียน
    ดาวโหลดแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ที่นี่!!!
    โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษา<---
    โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา <---
    ฟอร์นไทยสารบัญ
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ป. 1-ป.3
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้น ป. 4- ป.6
    ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้น ม.1 -ม.3


 
 


วันปิยะมหาราช โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563


จิตอาสาพระราชทาน


ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563


ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563


ห้องเรียนโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563


เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
ประจำปีการศึกษา 2563


รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ห้องเรียนต้นแบบศิลธรรมดีเด่น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดบันทึกรายงานการประชุม สหกรณ์


ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียนแบบ On site


พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


พิธีเข้าประจำกอง ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2563


พิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


คู่มือปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2563


สำนักการศึกษา และ สำนักงานเขตสายไหม
เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563


คู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่บ้าน ของนักเรียน


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมรา
ชินี


รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน
ในวิกฤตไวรัส โควิด 19


พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 5 มีนาคม 2563


กิจกรรมเงินทองของมีค่า
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


นิทรรศการวิชาการ เขตสายไหม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563


การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของยุวกาชาด
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563


อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ


สอบโอเน็ต ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562


การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2563


ขอแสดงความยินดี ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนักเรียน
โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ


สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่น PM 2.5
และไวรัสโคโรนา กันเถอะครับ


วันสถาปนา ยุวกาชาดไทย 2563


อบรมการทำ CPR
วันที่ 14 มกราคม 2563


วันเด็กแห่งชาติ 2563


กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562


อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจิตอล
7 มกราคม 2563